Zwolnienie z pracy w trybie natychmiastowym

Niezadowolenie z wykonywanej pracy może rzutować negatywnie na nasze zdrowie. Przede wszystkim wskazuje się, że choroby cywilizacyjne, takie jak wrzody żołądka, choroby układu krążenia czy depresja, często występują u osób, które narażone są w sposób szczególny na działanie stresu. Praca w uciążliwych warunkach zwiększa ryzyko zachorowań, dlatego warto odpowiednio wcześnie podjąć kroki prawne w celu zmiany zawodu. Niestety, powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie dają jednoznacznej odpowiedzi na to, jak skutecznie to zrobić.

Nie każdy wie jak zwolnić się z pracy w trybie natychmiastowym. Nie jest to zadanie łatwe, zważywszy na fakt, że obecnie coraz więcej zakładów pracy bardzo skrupulatnie trzyma się przepisów. Nie ma co do zasady tego problemu w sytuacji, gdy pracujemy na umowę zlecenie. W przypadku, gdy został w takiej umowie zastrzeżony termin wypowiedzenia, jest on nieważny. Żaden pracodawca nie jest w stanie udowodnić przed sądem, że taka regulacja jest zasadna. Wynika to z faktu, że stosunek zlecenia ma charakter cywilnoprawny, więc przepisy kodeksu pracy oraz innych podobnych ustaw nie mają zastosowania. Jedyny wyjątek dotyczy sytuacji, gdy zlecenie wyczerpuje znamiona stosunku pracy. Konieczne jest jednak wtedy sądowne ustalenie, że takie zapatrywanie jest zgodne z prawdą. Pracodawcy jednak rzadko decydują się na taki krok, ponieważ jest on dla nich zwyczajnie niekorzystny.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób, które zatrudnione są na umowę o dzieło. Jest to również kontrakt o charakterze cywilnoprawnym, jednakże w założeniu znacząco różni się od zlecenia. Przede wszystkim wskazuje się, że w ramach takiej umowy wykonywane jest określone dzieło. Może mieć ono charakter zarówno materialny, jak i niematerialny (na przykład stworzenie określonego patentu czy innego prawa własności przemysłowej). Na ogół jednak nie jest w pełni dopuszczalne wypowiedzenie umowy przed ukończeniem takiego dzieła. W sytuacji, gdy robi to wykonawca, zobowiązany jest od do zapłaty względem zamawiającego. W przeciwnej sytuacji należność z tytułu umowy powinna zostać uiszczona w całości w momencie wypowiedzenia umowy.

Odrębne regulacje dotyczą osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Tutaj ważne jest, aby zachowywać ustawowe terminy wypowiedzenia. Nie ma tutaj znaczenia fakt, jakie powody po stronie pracownika uzasadniałyby takie żądanie. Bardzo ważne jest jednak, aby zdawać sobie sprawę, że w pewnych szczególnych sytuacjach możliwe jest zawarcie z pracodawcą porozumienia. To właśnie ono jest najczęściej podstawą wcześniejszego wypowiedzenia umowy.

Od tej kwestii należy odróżnić odejście z pracy bez zachowania terminów wypowiedzenia. Na ogół dotyczy ono sytuacji, gdy pracownik z własnej winy pozbył się uprawnień, które są konieczne, aby piastować dane stanowisko. Warto nadmienić, że pracodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o pracę także w sytuacji, gdy pracownik stawi się w zakładzie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Takie zachowanie uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here