Czy liceum wlicza się do lat pracy?

Przy ustalaniu różnego rodzaju uprawnień pracowniczych, takich jak długość urlopu wypoczynkowego, konieczne jest obliczenie okresu zatrudnienia, czyli stażu pracy. Staż pracy jest to łączna długość wszystkich okresów okresów zatrudnienia pracownika. Nie mają przy tym znaczenia ewentualne przerwy w zatrudnieniu i sposób ustania stosunku pracy. Do stażu pracy doliczyć należy także czas poświęcony na naukę w niektórych szkołach. Czy liceum wlicza się do lat pracy? Tak, do stażu pracy wlicza się okres poświęcony na naukę w liceum i szkołach innego typu. Jeżeli chodzi o szkołę ogólnokształcącą, czas wliczony do stażu pracy wynosi 4 lata. Innymi szkołami, w których naukę wlicza się do lat pracy to szkoły zawodowe, za które przysługuje okres 3 lat, średnie szkoły zawodowe – 5 lat, średnie szkoły zawodowe przeznaczone dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych – 5 lat, szkoły policealne – 6 lat oraz szkoły wyższe – 8 lat. Staż pracy, oprócz nauki, dotyczy zatrudnienia w ramach stosunku pracy, czyli na podstawie umowy o pracę, mianowania itd., natomiast na długość stażu nie ma wpływu wymiar etatu. Nie są brane pod uwagę umowy typu zlecenie, czy umowy o dzieło, a także okres w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Jeśli natomiast pracownik jest zatrudniony na podstawie większej ilości umów w danym okresie, do lat pracy wlicza się tylko jeden z tych okresów. Podobnie jest, jeśli pracownik jednocześnie uczy się i pracuje. Podejmując zatrudnienie w nowym miejscu pracy należy przedstawić dokumenty potwierdzające długość stażu pracy, czyli świadectwa ukończenia szkół oraz świadectwa pracy. Na tej podstawie pracodawca określi, jaka należy się nam długość urlopu wypoczynkowego oraz inne świadczenia. Jeśli długość okresu zatrudnienia jest mniejsza niż 10 lat, przysługuje nam 20 dni urlopu na rok, natomiast powyżej 10 lat przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego. Co ważne, lata nauki w różnych szkołach nie sumują się. Oznacza to, że jeśli ukończymy liceum, a potem studia w szkole wyższej, do stażu doliczamy jedynie czas poświęcony na studia, czyli osiem lat. Jeśli po zakończeniu liceum nie podjęliśmy studiów, do stażu doliczamy cztery lata poświęcone na naukę w tej szkole. Tak więc do okresu pracy doliczamy okres nauki, odpowiadający naszemu najwyższemu poziomowi wykształcenia. Warto w tym miejscu dodać, że nie jest istotne, czy nauka odbywała się w trybie dziennym, zaocznym czy też wieczorowym. Jeśli nauka została jednak w którymś momencie przerwana, okres nauki nie wlicza się do stażu, niezależnie od tego, kiedy dokładnie nastąpiło przerwanie nauki. Jeśli występowały jakiekolwiek przerwy w nauce, ale została ona ukończona, tak czy inaczej czas ten jest doliczany do stażu. Nie ma znaczenia także, po jakim czasie od ukończenia nauki podjęliśmy zatrudnienie oraz czy występowały przerwy w zatrudnieniu. Warto dokładnie obliczyć staż pracy, ponieważ ma on wpływ nie tylko na długość urlopu, ale też prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia, emerytury, odprawy, czy nagrody jubileuszowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here