Zwolnienie z pracy radnego

Pozycja radnego jako pracownika jest bardzo doniosła z punktu widzenia praw pracowniczych. Wskazuje się, że jako funkcjonariusze publiczni podlegają oni szczególnej ochronie, która jest niekwestionowana. Z drugiej jednak strony ciężko wyobrazić sobie sytuacje, w której dany pracownik wykonujący mandat radnego pozwala sobie w zakładzie na zbyt wiele. Dlatego polski ustawodawca zdecydowanie stoi na stanowisku, w myśl którego ochrona radnego nie jest nieograniczona.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że radny otrzymuje dzień urlopu bezpłatnego na każdy dzień, w którym bierze udział w sesji. Co do zasady pracodawca zobowiązany jest do ewidencjonowania wyjść. W przypadku, gdy zaniedba tego obowiązku, może się liczyć nawet z sankcjami karnymi. Dlatego działy kadrowe wielkich firm zdecydowanie opowiadają się za skrupulatnym ewidencjonowaniem czasu pracy radnego. Jest to o tyle ważne, iż w przypadku, gdy pobierze on jednocześnie dietę za udział w sesji odpowiednio rady powiatu, gminy lub województwa oraz wynagrodzenie za pracę, popełnia on przestępstwo.

Kwestią, która wywołuje duże rozbieżności w praktyce, jest również to, czy radnego można zwolnić z pracy. Na ogół nie jest to zbyt łatwe, ponieważ niemożliwe jest wypowiedzenie mu umowy z powodu utraty zaufania bądź innego rodzaju przesłanek o charakterze oceniającym. Ponadto związki zawodowe prezentują pogląd, w myśl którego radnym należy się szczególna ochrona także z ich strony. Dlatego pracodawcy niejednokrotnie muszą szukać szczególnych rozwiązań, które pozwalają im na zwolnienie osoby piastującej mandat radnego.

Istnieje pewna furtka, która pozwala na podjęcie skutecznych działań w tym zakresie. Polega ona na tym, że radny, podobnie jak inni pracownicy, musi wykonywać wszelkie polecenia służbowe bez żadnych wyjątków. W sytuacji, gdy pracodawca przeniesie go do filii lub oddziału zakładu pracy, jest on zobowiązany do wykonania takiego polecenia. W innym wypadku może dojść do zwolnienia dyscyplinarnego radnego za kompletną niesubordynację. Przepis ten, mimo iż w praktyce budzi liczne spory i oceniany jest jako kontrowersyjny, jest szeroko stosowany w praktyce.

Inną możliwością jest zwolnienie dyscyplinarne pracownika. Niestety, w tym zakresie muszą zaistnieć odpowiednie przesłanki. I tak niezbędne jest, aby radny naruszył swoje podstawowe obowiązki pracownicze. Należy je oceniać łącznie z jego umową o pracę i innymi dokumentami, które określają jego prawa i obowiązki. I tak w przypadku, gdy lekarz będący radnym nie stawi się na dyżur, możliwe jest jego zwolnienie w trybie natychmiastowym, bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia.

Praktyka dopuszcza również możliwość zwolnienia radnego w sytuacji, gdy stracił on z własnej winy uprawnienia niezbędne do wykonywania danego zawodu. Sztandarowym przykładem takiej ewentualności jest strata prawa jazdy za picie za kierownicą przez taksówkarza lub inną osobę odpowiedzialną za przewożenie ludzi lub towarów. W takiej sytuacji zwolnienie radnego jest w pełni uzasadnione.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here