Umowa zlecenie a staż pracy

Warunki, jakie obecnie możemy zastać na rynku pracy, nie są adekwatne do sytuacji gospodarczej. Przede wszystkim pracodawcom zarzuca się, że nadużywają możliwości zatrudniania podwładnych w oparciu o umowy cywilnoprawne. Są to tak zwane kontrakty śmieciowe, które nakładają na pracowników wiele obowiązków, lecz nie gwarantują im praktycznie żadnych praw. Państwowa Inspekcja Pracy od wielu lat walczy z tym procederem. W tej materii odniosła już pewne sukcesy, jednak dużo jeszcze brakuje do tego, aby sytuacja mogła zostać nazwana idealną.

Umowa zlecenie jest w założeniu kontraktem, wskutek którego zleceniobiorca wykonuje dla zleceniodawcy określoną pracę. Ważne jest, aby pamiętać, że wynagrodzenie za takie usługi zostało bardzo precyzyjnie określone w umowie. Wynika to z faktu, że obowiązujące w Polsce prawo umożliwia bezpłatne zlecenie poszczególnych czynności. Sprawia to, że pracownik, który przez kilka miesięcy wykonywał daną pracę, może w rezultacie nie otrzymać wynagrodzenia. Na szczęście takie praktyki są obecnie karane, dlatego wystarczające w zupełności jest zachowanie pełnej ostrożności w kontaktach z pracodawcą.

Inną kwestią jest, czy praca na umowę zlecenie wlicza się do emerytury. Zagadnienie to jest bardzo rozbudowane i nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi, która znajduje zastosowanie w każdej sytuacji. Omawiane już zlecenie nieodpłatne nie stanowi podstawy do emerytury. Należy to zapamiętać, ponieważ drobna przysługa sąsiedzka nie obliguje danych osób do odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Z drugiej jednak strony osoby przyjmujące zlecenie są odpowiedzialne za przypadkową utratę przedmiotów, które otrzymały od zlecającego w ramach umowy. Dlatego w każdej sytuacji warto pamiętać, aby o takie rzeczy dbać.

Inna sytuacja występuje wtedy, gdy pracodawca zatrudnia na zlecenie studenta. W takiej sytuacji nie jest on obowiązany do zapłaty składek. Oczywiście taka sytuacja prawna obwarowana jest kilkoma przesłankami. Przede wszystkim student nie może być osobą powyżej 26 roku życia. Wtedy traktowany byłby jako normalny pracownik, a pracodawca byłby zobowiązany do zapłaty wszelkich składek. Ponadto ważne jest, aby student uczył się na uczelni wyższej w trakcie pracy. Wszelkie zdarzenia, które mogłyby ta sytuację uczynić mniej klarowną, powinny być na bieżąco omawiane z działem kadrowym.

Warto zaznaczyć, że wszystkie próby omijania obowiązków fiskalnych są przez państwo surowo karane. I tak osoby, które zatrudnione są w oparciu o umowę zlecenia i nie przysługuje im status studenta, zobowiązane są do zapłaty składek emerytalnych. Dochodzi tu jeszcze kwestia ubezpieczenia zdrowotnego, które jest w całości pokrywane przez pracodawcę. Bardzo istotne jest, że obecnie przepisy zawierają regulacje, w myśl których istnieje minimalna stawka godzinowa w przypadku umów cywilnoprawnych. Jest to zdecydowanie korzystny przepis dla pracownika, ponieważ za miesiąc pracy otrzymuje on co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, określone w odrębnych przepisach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here