Odzyskanie świadectwa pracy

Dokumentowanie przebiegu zatrudnienia jest niezwykle istotne w sytuacjach, gdy staramy się o nową posadę lub chcemy zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia sumują się i określają nasz staż pracy. Zależy od tego wiele uprawnień natury pracowniczej, między innymi wymiar urlopu wypoczynkowego oraz dodatek stażowy. Ponadto posiadanie wiedzy na ten temat jest niezbędne, aby wyliczyć ekwiwalent za pracę w godzinach nadliczbowych.

Obecnie pracodawcy wiele uwagi przywiązują do świadectw pracy. Co do zasady każda osoba, która zatrudniona była w formie umowy o pracę, jest uprawniona oraz zobowiązana do odbioru takiego świadectwa. Jest to podstawowy dokument rozliczeniowy, w którym zawarte są wszelkie informacje o przebiegu zatrudnienia oraz okoliczności jego zakończenia. Bardzo ważne jest, aby przechowywać go w trudno dostępnym miejscu, do którego nie mają dostępu osoby nieupoważnione.

Problematyczna staje się kwestia zagubienia takiego dokumentu. Niewiele osób wie jak odzyskać świadectwo pracy. W takiej sytuacji niezbędna będzie wizyta u dawnego pracodawcy. Należy wtedy zgłosić się do działu kadrowego, który zobowiązany jest przechowywać oryginały dokumentacji przez okres 20 lat od ustania zatrudnienia danej osoby. Na ogół jednak wymagana jest dodatkowa wizyta w archiwum, gdzie takie akta osobowe są składowane. Za niewielką opłatą możliwe jest uzyskanie uwierzytelnionego podpisu potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

Taka kopia może być z powodzeniem wykorzystywana przed sądami, prokuraturami oraz innymi organami administracji publicznej. W pewnych sytuacjach niezbędne jest posiadanie dokumentu, który został dodatkowo uwierzytelniony przez notariusza. Dotyczy to w szczególności ewentualności, gdy dana osoba ubiega się o intratną posadę w strukturach państwowych. Regulacje prawne są w tym zakresie bardzo restrykcyjne, dlatego niezbędne jest odpowiednie podejście do tego bardzo ważnego tematu.

Problematyczna może okazać się sytuacja, w której dany zakład pracy został zlikwidowany. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia archiwizacji dokumentów takiej firmy. Dokumentacja kadrowa zawsze musi być przechowywana przez 20 lat, jednak wszelkie akta osobowe znajdują się wtedy u podmiotu trzeciego. Jeżeli firma miała udziały państwowe, niezbędne jest udanie się do archiwum właściwego urzędu wojewódzkiego. Inaczej jest w przypadku przedsiębiorstw, które działały w sektorze prywatnym. W takiej sytuacji należy dowiedzieć się, jaki podmiot jest obecnie odpowiedzialny za przechowywanie dokumentacji.

Warto poruszyć jeszcze jedną kwestię o fundamentalnym znaczeniu. W przypadku, gdy niemożliwe jest znalezienie określonych akt pracowniczych, możliwe jest ich odtworzenie. W tym celu należy udać się do właściwego miejscowo wydziału sądu gospodarczego. Za niewielką opłatą wszczyna się sprawę, w której należy udokumentować wszystkie okresy zatrudnienia w danym zakładzie. Na ich podstawie sędzia wydaje postanowienie zastępcze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here