Ile przerwy otrzymuje pracownik pracujący 12 godzin?

Obowiązki pracownika regulowane są w przepisach Kodeksu pracy. Jest to ustawa, w której należy poszukiwać nie tylko obligacji, ale również uprawnień. Zdecydowanie zaleca się, aby dokładnie przejrzeć zawarte tam przepisy, ponieważ pracodawcy niezwykle rzadko samodzielnie informują swoich pracowników o zawartych tam regulacjach, które są dla nich niekorzystne. Warto nadmienić, że niekiedy przepisy szczególne regulują kwestie, które nie zostały wyrażone wprost w Kodeksie pracy.

Dzień pracownika na stanowisku pracy może w zasadzie trwać nawet 12 godzin. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że osoby pełniące ważne funkcje kierownicze nie są objęte normami, które zostały wyrażone wprost w ustawie. Stąd w tej mierze należy odwołać się do doświadczenia życiowego. Wskazuje ono, że czas ich pracy jest co do zasady nielimitowany. Warto także wskazać, że nadgodziny w tym przypadku nie są płatne. Wynika to z faktu, że czas pracy personelu zarządzającego zakładem pracy nie jest co do zasady ewidencjonowany.

Każdy pracownik powinien wiedzieć ile przysługuje przerwy na 12 godzin pracy. Co do zasady nic nie stoi na przeszkodzie, aby z jednej przerwy wliczanej do pracy w ciągu dnia skorzystać. Nie bez znaczenia pozostaje branża, w ramach której zatrudniony jest dany pracownik. I tak osoby, które pracują w ruchu ciągłym w szpitalach oraz innych zakładach opieki zdrowotnej mogą liczyć na 15 minut przerwy bez względu na to jak długo pracują. Jest to bardzo korzystne uregulowanie, z którego pracownicy służby zdrowia ochoczo korzystają.

Warto nadmienić, że osoby, które zatrudnione są na tak zwanych zasadach ogólnych, z reguły takich przywilejów nie posiadają. Jedyną gratyfikacją za ciężko przepracowany dzień jest jedna 15 minutowa przerwa, która wliczana jest do ogólnego czasu pracy. Co do zasady moment, w którym pracownik może z niej skorzystać, jest dowolny. Pozwala to na wybór dogodnej opcji, w ramach której możliwe jest załatwienie najpilniejszych spraw.

Należy zdawać sobie również sprawę, że pracodawca jest uprawniony do udzielenia pracownikowi jednej godzinnej przerwy. Jedynym mankamentem jest fakt, że nie jest ona wliczana do czasu pracy. Niestety, pracownik nie otrzyma za nią wynagrodzenia. Dlatego z takiego udogodnienia warto korzystać jedynie wtedy, gdy konieczne jest wyjście z pracy aby załatwić określoną sprawę. Często pracownicy personelu administracyjnego korzystają z takiej przerwy w sytuacji, gdy muszą stawić się w urzędzie lub na sali sądowej.

Obowiązujące regulacje prawne umożliwiają również korzystanie z dodatkowych przerw kobietom w ciąży oraz paniom karmiącym dziecko piersią. W tym drugim wypadku wymiar przerwy jest znaczny – mogą one liczyć nawet na dwie przerwy w ciągu dnia pracowniczego po 30 minut każda. Jest to zdecydowanie duże udogodnienie, które pozwala na wywiązanie się ze swoich macierzyńskich obowiązków. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że możliwe jest zsumowanie takich przerw. W rezultacie dzięki temu możliwe jest szybsze wyjście z pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here